Ines Tours

Najboljši ponudnik potovanj s kulturno vsebino v Sloveniji!

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Ines tours d.o.o. Ljubljana ali pooblaščena agencija ter potnik, ki se prijavi za izbran turistični program. Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oz. spremembe, veljajo tiste navedbe, ki so napisane v programu.


1. Prijave
Prijave za turistične aranžmaje sprejema turistična agencija Ines tours d.o.o. in vse pooblaščene agencije. Potnik ob prijavi izpolni prijavni dokument, v katerem je dolžan navesti točne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik vplača prijavnino in akontacijo. Če je naročnik pravna oseba, lahko predloži naročilnico ali pisno naročilo. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno in vplača prijavnino ter akontacijo ali predloži dokument o plačani prijavnini in akontaciji (kopijo virmana ali položnice), velja njegova prijava za potrjeno.
VELJAVNOST PROGRAMA IN POGODBE
Program izleta je sestavni del pogodbe. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz programa. V primeru spremembe programa zaradi sprememb katerihkoli prevozov v programu ali drugih sprememb, so potniki o tem obveščeni najkasneje 5 dni pred odhodom. V tem primeru veljajo novi pogoji za izvedbo potovanja. Potniki se v skladu z ZOR lahko odzovejo spremembam. Napake v veljavnem programu iz kataloga niso izključene. Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico objave popravka programa na spletni strani www. ines-tours.si V tem primeru se objavi datum in vsebino spremembe.

2. Prijavnina in stroški rezervacije
Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, zaračunavamo članice Združenja pri prodaji turističnih aranžmajev prijavnino v višini 12,52 EUR na prijavnico (voucher) oziroma 16,69 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu. Stroški rezervacije (reservation fee) se obračunajo pri rezervaciji letalskih vozovnic. Višina tega zneska je odvisna od tipa in števila segmentov letalske vozovnice.

3. Plačilo
Potnik ob prijavi plača akontacijo v znesku, ki je naveden pri posameznem aranžmaju; če znesek akontacije ni naveden, le-ta znaša 30% cene aranžmaja. Preostali del plača najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega dela cene aranžmaja ne plača v predvidenem roku, agencija upošteva, da je odpovedal aranžma in se sklicuje na določila o potnikovi odpovedi iz 6. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje.

4. Storitve, vključene v ceni aranžmaja
V ceni aranžmaja so vštete storitve navedene v programu ter organizacija potovanja. Pri letalskih prevozih so v ceno vključene tudi letališke takse in ostale takse. Cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi - če ni v programu drugače določeno.

5. Dodatne storitve in doplačila
Posebne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi) na prijavnem mestu. Število potnikov, ki je potrebno za izvedbo izleta je navedeno v programu. V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti agenciji, da se mu potrudi najti partnerja, oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za 1/1 sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku vrne doplačilo za 1/1 sobo.

6. Cene
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev oz., če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katere je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena v EUR. Ines tours d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oz. v tujini.

7. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Pisna odpoved šteje v obliki podpisane prijavnice v poslovalnici, poslanega faksa ali elektronskega sporočila. V tem primeru ima Ines tours d.o.o.  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
- do 30 dni pred odhodom: 10 % cena aranžmaja
- 29 do 22 dni pred odhodom: 20 % cene aranžmaja
- 21 do 15 dni pred odhodom: 30 % cene aranžmaja
- 14 do 10 dni pred odhodom: 50 % cene aranžmaja
- 9 do 1 dni pred odhodom: 80 % cene aranžmaja
- znotraj 24 ur pred začetkom opravljanja storitve: 100% cena aranžmaja
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le - ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Ines tours d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem potnik lahko prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
Strošek rezervacije 12,52 € (oz. 16,96 €), se v primeru stornacije, ne vrača.

8. Odstopnina in zavarovanje odpovedi
Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da se zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja samo ob predložitvi ustreznega potrdila, ki mora vsebovati naslednje: datum poslabšanja zdravstvenega stanja, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije, podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja. Odstopnina aranžmaja je 3,91% od vrednosti osnovne cene potovanja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ines tours d.o.o. ima pravico, da ne glede na plačano odstopnino, potniku ob odpovedi zaračuna administrativne stroške, ki znašajo 15,00 EUR po voucherju oz. napotnici. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek in potovanja pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na osnovi plačane odstopnine. V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi višje sile, pa ni plačal odstopnine, ima Ines tours d.o.o.  pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico, da namesto odstopnine potniku v programu ali ponudbi ponudi zavarovanje rizika odpovedi preko ene od slovenskih zavarovalnic. V tem primeru glede višine zavarovalne premije in v primeru odpovedi veljajo pogoji zavarovalnice.
Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.
9. Potni dokumenti
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja. Potnik je dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in za katere so vizumi potrebni. Če pa potnik te obveznosti ne izpolni, Ines tours d.o.o.  ravna po določilih o odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ines tours d.o.o., le - ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača.

10. Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan upoštevati carinske in devizne predpise R Slovenije in držav, v katere potuje. Če zaradi neupoštevanja le - teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

11. Odpoved potovanja ali sprememba programa
Ines tours d.o.o.  si na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7)  dni pred odhodom, oziroma najmanj dva dni pred odhodom za enodnevni izlet, če je za potovanje prijavljenih nezadostno število potnikov. V nasprotnem primeru pa je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- potovanje z avtobusom najmanj 30 potnikov
- potovanje z rednimi letali po Evropi najmanj 20 potnikov
- potovanje z letali na medcelinskih progah najmanj 15 potnikov
- potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenosti
Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med potovanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Brez vsake odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu Ines tours d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da Ines tours d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja, nima pa potnik v primeru odpovedi pravice do vračila stroškov vizumov, potrebnih za države, kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. Ines tours d.o.o. o kakršnikoli spremembi programa potnike pred odhodom obvesti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V tem primeru ni dolžan vračati vplačanega zneska ali njegovega dela. V primeru, da situacija Ines tours d.o.o. na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. Ines tours d.o.o. ni odgovoren za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.

12. Reklamacije oziroma pritožbe
- Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Ines tours d.o.o. le - te vsebinsko ne obravnava.
- Brez pisne reklamacije Ines tours d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Ines tours d.o.o., Židovska ulica 1, 1000 Ljubljana.
- Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ines tours d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval.
- Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
- Potnik naj nepravilnosti oz. pomanjkljivosti graja Ines tours-ovem vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
- Če po krivdi Ines tours -a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ines tours d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

13. Kategorizacija nastanitvenih objektov
Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih Ines tours d.o.o. so označene z številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Ines tours d.o.o., zato Ines tours d.o.o. zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Ines tours-a. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

14. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
- s posredovanjem številke kreditne kartice
- v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik v tem roku ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

15. Prodaja turističnih aranžmajev po internetu
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani Ines tours d.o.o.. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje ter določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na Ines tours d.o.o. internetni strani nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev Ines tours-a prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

16. Prodaja oziroma posredovanje aranžmajev

Ines tours d.o.o.  ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje. Od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Vsi programi, kjer nastopa Ines tours d.o.o. kot posrednik, so posebej označeni. Ines tours d.o.o. je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja. Šteje se, da Ines tours d.o.o. prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. Ines tours d.o.o. lahko v reševanju posreduje oz. potniku ali organizatorju ponudi pomoč pri posredovanju. Posebni pogoji in navodila za turistične aranžmaje Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezne naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

17. Prtljaga
Ines tours d.o.o. ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe PIR ter izpolnjen obrazec preda predstavniku letalske družbe (en izvod obdrži zase). Na osnovi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Ines tours d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oz. drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

18. Izguba dokumentov
V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le - ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

19. Zdravstveni predpisi
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/voucherja - to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Ines tours d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, Ines tours d.o.o. ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.

20. Uporaba podatkov
Ines tours d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja.

21. Končna določila
V kolikor se splošni pogoji na tiskovinah agencije razlikujejo od tistih objavljenih na internetni strani www.ines-tours.si in tistih, ki so na voljo v poslovalnici Ines tours-a, Židovska ulcia 1, Ljubljana, veljajo slednja. Splošni pogoji, ki so na voljo na naslovu agencije so enaki tistim na internetni strani agencije. V primeru spora med strankama, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2012